.
     Kan du ikke læse nyhedsbrevet - Se online version i din browser ›
.
.
.

Nye ESEF krav medfører muligheder for indberetningen af årsrapporter

Europa-Kommissionen har offentliggjort en ny delegeret forordning, der fastsætter regler for de filformater, som årsrapporter skal udarbejdes i (European Single Electronic Format - ESEF). Disse regler vil ligeledes få betydning for de årsrapporter, som skal indberettes til Erhvervsstyrelsen.

Udgangspunktet er, at reglerne kommer til at gælde alle virksomheder i EU, som er børsnoterede eller på anden måde er udstedere af finansielle instrumenter på regulerede markeder fra 1. januar 2020 og frem. De omfattede virksomheder benævnes nedenfor ”udstedere”.

De nye regler finder første gang anvendelse for årsrapporterne for 2020, som offentliggøres i 2021 – EU-rådet har dog stillet forslag om en mulig udsættelse på 1 år grundet covid-19. Dette skal drøftes videre i Europa-Parlamentet. Du kan læse mere på linket nedenfor. Hensigten med ESEF er at styrke gennemsigtigheden på kapitalmarkederne ved at gøre data mere tilgængeligt for analytikere, investorer og andre interessenter.

Der indføres et krav om, at regnskabstal rapporteres i et struktureret dataformat, så årsrapporter bliver maskinlæsbare. 

Reglerne gælder for indberetning af årsrapporter til Finanstilsynet i forbindelse med offentliggørelsen forud for generalforsamlingsgodkendelsen.

ESEF medfører, at årsrapporter skal udarbejdes i HTML, som er et format, der kan åbnes af alle standardwebbrowsere. HTML erstatter for mange virksomheder PDF-formatet.

Udstedere, som aflægger koncernregnskab efter IFRS, skal desuden benytte inlineXBRL til at opmærke regnskabstallene i virksomhedens primære finansielle opgørelser, dvs. resultatopgørelsen samt opgørelsen af anden totalindkomst, balancen, egenkapitalopgørelsen og pengestrømsopgørelsen.

For årsrapporterne for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2022 eller senere, bliver opmærkning af regnskabsnoter også obligatorisk.

Selvom indberetning af årsrapporten til Erhvervsstyrelsen således ikke er direkte omfattet af de nye krav, finder Erhvervsstyrelsen det naturligt at tage en aktiv rolle. 

Derved vil alle virksomheder, som udarbejder årsrapport efter IFRS, have mulighed for at indberette årsrapport til Erhvervsstyrelsen ved brug af ESEF-taksonomien og den danske årsregnskabslovs-taksonomi. Indberetning skal ske i Regnskab Special.

Dermed vil de virksomheder, som ifølge forordningen har pligt til at opmærke de primære finansielle opgørelser i koncernregnskabet i inlineXBRL ved indberetning til Finanstilsynet, have mulighed for at indberette hele årsrapporten i samme format til Erhvervsstyrelsen.

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har udviklet en taksonomi til opmærkning af virksomhedens primære finansielle opgørelser (ESEF-taksonomien). ESEF-taksonomien afspejler i høj grad IFRS-taksonomien med enkelte tilføjelser, som er relevante for ESEF.

Udarbejder virksomheden årsrapport efter IFRS (frivilligt eller ej), kan virksomheden vælge at benytte ESEF-taksonomien (sammen med den danske ÅRL-taksonomi), så længe årsrapporten indberettes i InlineXBRL, Ønsker virksomheden at indberette årsrapporten i XBRL/PDF-format, skal den danske IFRS-taksonomi benyttes.


Erhvervsstyrelsens systemer er nu på plads i både produktions- og preproduktionsmiljøet. Det er derfor muligt at teste op imod styrelsens systemer, så der i fællesskab kan sikres en god implementering fra 1. januar 2021.

Forslag fra EU-rådet ›
Læs mere i den tekniske vejledning her ›
Læs mere om de kommende krav her ›
.
.
.

Mulighed for indtastning af oplysninger om generalforsamlingsdato og dirigent i forbindelse med indberetning af årsrapport i inlineXBRL-format

For at sikre en smidig proces for de virksomheder, som omfattes af de nye regler om fil-formater (ESEF), har Erhvervsstyrelsen gjort det muligt at indtaste oplysning om generalforsamlingsdato og dirigent i forbindelse med indberetning af årsrapporten. Dette er muligt for alle indberetninger af årsrapporter i inlineXBRL-format.

Det er naturligvis fortsat muligt at indberette oplysningerne, som i dag, altså i årsrapporten.

Konkret betyder der, at oplysningerne fremover vil blive offentliggjort på cvr.dk som en særskilt oplysning. Henter man regnskaber via Erhvervsstyrelsens API, vil oplysningerne også være tilgængelige der.

.
.
.

Årsrapporten i PDF-format offentliggøres ikke for inlineXBRL-indberetninger efter 1. januar 2021

Indberetter en virksomhed årsrapport i inlineXBRL-format i Regnskab Special eller system til system-løsningen, offentliggør styrelsen kun inlineXBRL dokumentet (som er læsbart) og XBRL-dokumentet (maskinlæsbart). 

Dette er afstedkommet af kravet om ESEF, hvor der ikke må medsendes en PDF-version af årsrapporten i forbindelse med indberetning af årsrapport i inlineXBRL.

Hvis man bruger styrelsens online indtastningsløsning til årsrapporter Regnskab Basis, dannes der ligeledes et inlineXBRL-dokument af årsrapporten. Hidtil har styrelsen offentliggjort både inlineXBRL-dokumentet, XBRL-dokumentet samt et PDF-dokument af årsrapporten. Fra årsskiftet offentliggør styrelsen ikke længere PDF-dokumentet.

Denne ændring er kun relevant for indberetning af årsrapporten i inlineXBRL-format. ”Normale” indberetninger af årsrapporten, hvor der uploades en XBRL og PDF-fil, vil ikke blive påvirket. I disse tilfælde offentliggøres både PDF- og XBRL - ligesom i dag.
 

.
.